background image
6 | Úvod
Nákup nemovitosti, pedevsím kvalitní
novostavby, je stále dobrou zbraní proti
placení trzního nájemného. Speciáln
v dob, kdy v rozporu s optimistickými
pedpoklady developer, kteí se tsili
na lepsí casy, ceny byt stále mírn
klesají. A protoze ve výhledu by tento
vývoj ml kopírovat úspsnost celé nasí
ekonomiky, lze velmi snadno odvodit,
ze pokles cen bude pokracovat. Alespo
statistická data z konce loského
roku napovídají, ze toto ocekávání
je velmi reálné nejen u novostaveb,
ale také u starsích byt. Staré cihlové
nebo panelové domy jsou pitom
píkladem spatné investice, zejména
kvli zvysujícím se nákladm na údrzbu.
Není proto divu, ze poptávka po nich
klesá. Prodejní ceny starsích byt
se mezirocn snízily o 4,3 procenta
(v Praze dokonce o 8,3 procenta).
Ostatn, ani u novostaveb není situace
nijak rzová. Jejich ceny v Praze klesly
o 2,9 procenta. Nabídka uz delsí
dobu pevysuje poptávku, takze ceny
nemovitostí logicky míí dol, coz je
dobrá zpráva pro zájemce o nové
bydlení. Z této situace jistým zpsobem
tzí i developei, kteí jsou díky tomu
mnohem silnjsí v kramfl ecích pi
vyjednávání s dodavatelskými fi rmami,
a dosahují tak az o tetinu snízení
stavebních náklad nez v dob ped
krizí. Ovsem nelze nezmínit negativní
dopad v podob obtíznosti prodeje
byt postavených za ,,lepsích" cas:
nkteré projekty jsou dnes za dívjsí
v podstat nereálné ceny, jez odrázejí
pvodní vysoké náklady na stavební
práce, prakticky neprodejné. Coz zase
nahrává spotebitelm a zájemcm
o koupi nového bydlení. Firmy se
totiz petahují o zakázky a jedním
z pádných argument jsou snizující
se ceny. Pínosem trhu fungujícího
v podmínkách krize je také velmi úcinné
síto, jímz zákonit propadávají nekvalitní
dodavatelé: rychle totiz pochopili, ze se
svými stavbami na trhu neuspjí. Vývoj
nabídky, poptávky a cen se vsak region
od regionu lisí, jsou místa s opacným
trendem, kde byty mohly i podrazit.
Je tedy na míst pi koupi nového
bydlení opravdu pecliv srovnávat
jednotlivé parametry, jez se na tvorb
cen byt podílejí. S nadsázkou lze íci, ze
k hlavním tem hlediskm patí lokalita,
lokalita a lokalita. Ale vázn, pece uz
víte, ze dlezitou roli hraje také dopravní
obsluznost a obcanská vybavenost,
nov také energetická nárocnost stavby
a výse provozních náklad... Rozhodn
lze konstatovat, ze soucasná situace
je výhodnému nákupu nemovitostí
více nez naklonna. Zvlást pokud se
budeme chovat racionáln a investovat
s rozmyslem, v duchu svých reálných
pedstav a mozností. K úspsnému
výbru vám mze pomoci i nabídka
projekt, kterou vám pedkládáme
v aktuálním císle Nového bydlení.
Redakce
Rozhodnte se pro
dobrou investici