background image
V roce 2005 zahájil investor projektu první
fázi realizace 140 adových dom a byt
v podhradí Jenstejna, která byla dokon-
cena v roce 2007 a úspsn vyprodána.
V témze roce byla pod pozdjsím názvem
Domy ve Zlatnické zahájena výstavba I.
a II. etapy dalsí fáze. Ob etapy jsou jiz do-
konceny a nabízejí zájemcm o nové byd-
lení, pedevsím mladým rodinám, alter-
nativu bydlení v tsné blízkosti msta,
a zárove v tsném kontaktu s pírodou.
Jenstejn se totiz nachází sotva kilometr
od východní hranice Prahy, do jejíhoz
centra se vsak díky rychlému propo-
jení se stanicí metra trasy B (autobusová
linka c. 367) na Cerném Most dostanete
i v dopravní spicce zhruba do pl hodiny.
Od záí minulého roku byl také zahá-
jen provoz mstské linky c. 378 z Letan
od koncové stanice metra trasy C pímo
pes pedchozí fázi projektu, kde má tato
linka také otocné stanovist.
Lokalita
Málokdo z Prazan ví, ze jest na pocátku
20. století byl Jenstejn uvádn jako ms-
tecko, coz souvisí s jeho povýsením na
msto v polovin 17. století a bohatou his-
torií spojenou s malým, vodou chrán-
ným hradem zalozeným v první polovin
14. století. Z hradu dnes zbyla jen zíce-
nina, která je dominantou pomrn malé
obce, jejíz zivot se podstatn mní realizací
projekt Jenstejn a Domy ve Zlatnické.
Díky dobrému dopravnímu spojení je
Jenstejn napojen na sirokou infrastruk-
turu obrovského nákupního centra Cerný
Most se známými supermarkety Glo-
bus, Makro, Hornbach, Baumax, Elec-
tro World apod., ale i s mnoha zábavními
podniky, multikinem, restauracemi, kavár-
nami, bowlingem, fi tness centry, bazénem
a dalsí skálou variant sportovního vyzití.
Totéz lze íci i o Letanech s píslusným
obchodním centrem Tesco, v jehoz okolí
se nachází aquapark a zimní stadion.
Krom skolky, obchodu se smíseným zbo-
zím a posty je mozné do doby dokon-
cení dalsí etapy výstavby vyuzívat veske-
rou dalsí obcanskou vybavenost v sotva
dva kilometry vzdálené Vinoi. Pro dalsí
etapu realizace projektu se pocítá s vybu-
dováním urcité obcanské vybavenosti na
okraji obytného areálu, a uz jde o mate-
skou skolu, dtské hist, ci supermarket.
Zatím jeden z prázdných dom uvolnil de-
veloper pro docasnou mateskou skolu,
která tu zacala fungovat od loského roku.
Obec jiz zakoupila pozemky pro mate-
skou skolu a v letosním roce zacíná s její
výstavbou.
Koncepce projektu
Rodinné dvojdomy a trojdomy ped-
chozího projektu Jenstejn jsou rozmís-
tny v nkolika ,,vlnách" po obou stranách
ústední pístupové komunikace napojující
se na Mladoboleslavskou (Prazskou) ulici.
DOMY VE ZLATNICKÉ
Praha 9 a okolí,
Jenstejn
60 | Praha 9 a okolí | Projekty
INVESTOR A PRODEJCE: Nový Jenstejn, a. s., clen skupiny fi rem Credit Finance Group a.s.
Jemnická 5/345, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 480 400, fax: +420 241 480 404, infolinka: +420 241 480 400
e-mail: info@domyvezlatnicke.cz, www.domyvezlatnicke.cz
Domy typu A se sedlovou stechou navazují na venkovskou architekturu Jenstejna