background image
Novinky
Praha 3-Zizkov, ulice Ke Kapslovn, Pitterova a Malesická
ÚSPSNÝ DEVELOPER CENTRAL PARK PRAHA MÁ NOVÝ CENÍK
14 | Novinky
Praha, 29. 2. 2012 · V loském roce
bylo v projektu Central Park Praha
prodáno 90 bytových jednotek. Tato
skutecnost adí Central Park Praha ve
svtle posledních analýz spolecnosti
Trigema mezi nejúspsnjsí developery
podle poctu prodaných byt v roce
2011. V neposlední ad zavedla spo-
lecnost od 1. února i nový ceník, v je-
hoz rámci prodává byty i pes zvýsení
sazby DPH jiz od 55 000 Kc/m
2
vcetn
sklepa a parkovacího stání.
Spolecnost Trigema zveejnila 20. února
2012 druhý díl své souhrnné analýzy re-
zidencního developmentu roku 2011
v Praze: Prodeje byt pod lupou. Tyto
statistiky rozcleují developery po-
dle poctu byt prodaných v roce 2011.
Central Park Praha patí se svými 90
prodanými byty mezi 9 % nejúspsnj-
sích developer.
,,Velmi nás tsí, ze nezávisle na na-
sich tvrzeních i ostatní zdroje z realit-
ního trhu potvrzují úspsnost prodej
byt v Central Parku Praha v loském
roce. Devadesát prodaných byt je po-
dle nás vynikající císlo nejen v porov-
nání s ostatními developery. Je nutné si
také uvdomit, ze bzný rezidencní pro-
jekt dnes má v prmru 40 az 50 jedno-
tek. My jsme tak za loský rok vlastn
vyprodali celé dva projekty. Casto se za-
pomíná i na to, ze vzhledem k celkovým
547 bytm v Central Parku Praha my
v podstat prodáváme deset az jedenáct
takových malých projekt," upozoruje
generální editel spolecnosti CP Praha
Radomír Nmecek. V projektu Cent-
ral Park Praha je nyní prodáno více nez
250 byt. ,,Trend rostoucích prodej je
jednoznacný. Navíc jsme k 1. únoru za-
vedli nový ceník, abychom byli jest více
konkurenceschopnjsí. V letosním roce
tak ocekáváme dalsí nárst prodej,"
dodává Nmecek. Zájemci si nyní mo-
hou koupit byt jiz od 55 tisíc Kc/m˛, a to
vcetn DPH, sklepa a parkovacího stání.
Získají tak nové kvalitní bydlení s rozleh-
lým soukromým parkem za velmi výhod-
nou cenu. A jiz jako vlastní byt, nebo
jako zajímavou investici.
Central Park Praha je projektem rezi-
dencní ctvrti na Zizkov. Nachází se
v sousedství parku Parukáka a lemují
jej ulice Ke Kapslovn, Pitterova a Male-
sická. Charakteristický je zejména mnoz-
stvím zelen, polohou v zádané loka-
lit, výbornou dopravní dostupností
centra metropole i atraktivními výhledy
na prazské panoráma. Nabízí celkem
547 bytových jednotek v nejrznj-
sích variantách dispozic i velikostí. Od
byt 1 + kk o velikosti 32 m
2
pes pro-
storné ptipokojové rezidence o rozloze
180 m˛ az po rozlehlé penthousy v nej-
vyssích patrech. V nabídce nechybí ani
netradicní terasové domy spojující byd-
lení v centru metropole s výhodami ro-
dinného domu obklopeného zelení.