background image
Sindelové stechy
IKO
­ rostoucí trend u novostaveb
Stecha je jednou z nejdlezitjsích cástí domu, protoze
nejen spoluvytváí celkový estetický dojem domu, ale zárove
zarucuje velmi podstatným dílem kvalitu bydlení. Stechy
z bitumenových sindel splují oba tyto nároky, a tak není
divu, ze se na stále více stechách objevují sindele. Argumenty
pro jejich pouzití hovoí jasn:
Sindelové stechy mají nkolik zásadních pedností: nízkou hmotnost,
velmi výhodnou cenu materiálu, moznost rychlé pokládky, která snizuje
cenu za instalaci a zajistní dlouhodobé a funkcní odolnosti proti vsem
vlivm pocasí bez nutnosti drahého píslusenství.
Nízká hmotnost, která se pohybuje kolem 10kg/m
2
, adí sindele mezi
velmi lehké stesní krytiny, címz nejsou zatzovány krovy ani statika
domu. Z tohoto dvodu jsou sindele pouzívány nejen na novostavbách,
ale i pi rekonstrukcích starsích stech, u kterých krovy a nosné zdi
neunesou vysoké zátze.
Dalsí dlezitou pedností sindel je siroká paleta vzor, barev
a design. Sindele IKO nabízejí více nez 65 rzných barevných
a designových kombinací, ze kterých si vybere i nejnárocnjsí klient.
Nejvtsí obliby se u zákazník tsí laminovaný sindel typu Cambridge,
pedevsím díky laminované struktue sindele, 7 rzným barevným
kombinacím a dostupné cen.
Sindelové stechy bývají nejvíce docenny v zimním období, kdy
dochází k silným vtrm a hustému snzení. Sindele IKO vydrzí nápory
vtru az do rychlosti 220 km/h a v porovnání s ostatními stesními
krytinami jsou jednoznacn nejodolnjsí krytinou. Díky pokládce na
devný záklop unesou sindelové stechy i vysoké zátze snhu.
Pokládka sindel je velice jednoduchá a rychlá, a proto je mozné mít
novou stechu hotovou bhem nkolika málo dní. Jediným typem sindele
je mozné pokrýt celou stechu vcetn vsech detail, takze stecha psobí
kompaktn a není nutné dokupovat zádná nákladná píslusenství.
Spolecnost IKO si je vdoma kvality a dlouhovkosti svých sindel,
a proto nabízí na vybrané typy sindel az 25-leté záruky. IKO navíc
nabízí az desetiletou platinovou záruku ,,Platinum Guarantee", která
v pípad zatecení do stechy pln nahradí nejen cenu stesní krytiny,
ale i práce a skody s tím spojené do 100% krytí.
Sindele IKO mají dalsí velice dlezitou výhodu - cenu. Cena
standardního sindele se pohybuje na úrovni 200 az 250 Kc/m
2
.
V porovnání uzitku a ceny patí sindele IKO mezi naprostou spici ve
stesních krytinách.
Sindele nepodléhají rzi, normálním pohybm stavby nebo vysokým
vtrm, proto není nutné sindelovou stechu lakovat, natírat nebo
njakým jiným výrazným zpsobem opecovávat. Se sindelovou
stechou proto nejsou spojeny zádné významné dodatecné náklady.
Více o sindelích se dozvíte na www.iko.cz nebo na:
IKO s.r.o., Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9
tel: 283 893 660, e-mail: info@iko.cz
IKO Cambridge HD
Unikátní stesní materiál pro novostavby i rekonstrukce
oda
inspirující
t
ny