background image
106 | Stavba
hlavn kvalitním produktm, ovení výrobci bitumenových
sindel poskytují na krytinu záruku i 25 let.
Vstupní suroviny a zpracování
Kvalitu fi nálních výrobk výrazn ovlivují pouzívané materiály
a technologie zpracování. Není proto výjimkou, ze nejlepsí
fi rmy jsou vtsinou vlastníky kamenných lom, granulátový
posyp vyrábjí na speciálních zaízeních a strojích, které si
nkteí výrobci dokonce i sami navrhují a konstruují. Tvarovou
stálost a odolnost sindele proti podélnému i pícnému zatízení,
jemuz je stecha vystavena, zarucuje produktm jakostní
a dostatecn silná nosná vlozka ze skelných vláken. Stejn
dlezitá je vsak také její saturace asfaltem, díky níz spodní
a vrchní vrstva krycího bitumenu k sob pevn pilnou. Jest
ped nanesením na sindel musí asfalt projít procesem oxidace,
jez zlepsuje jeho odolnost vci vysokým teplotám. Minimální
odolnost proti stékání bitumenu je 90°C, trh vsak nabízí
i produkty, které zvládnou i tepelnou zátz 150°C. Barevný
minerální posyp (granulát) má krom estetické role i funkci
ochrany asfaltu ped UV záením, proto je nutné dodrzet