background image
Praha 5-Barrandov
FINEP PICHÁZÍ NA TRH SE IV. ETAPOU KASKÁD BARRANDOV
Novinky
www.novebydleni.cz | 37
Praha, 6. 2. 2012 · Úspsná série pro-
jekt spolecnosti FINEP na Barrandov,
která se stala domovem nkolika tisí-
cm Prazan, vstupuje do své ctvrté
etapy. V bezprostední blízkosti Pro-
kopského údolí vznikne 63 nových byt.
V letech 2001­2005 postavil FINEP na
Barrandov na 1000 nových byt. Je-
jich realizace vyvolala mnoho pozitiv-
ních ohlas, a to i z dvodu propojení
bytové výstavby s novou obcanskou vy-
baveností. Soucástí projektu jsou nejrz-
njsí obchody a sluzby, nap. restaurace,
bazén a sauna pro nejmensí a ada dal-
sích. ,, V posledních letech jsme se setkali
s mimoádnou poptávkou ze strany kli-
ent, coz byl jeden z hlavních dvod,
proc jsme se rozhodli v této lokalit po-
kracovat," íká pedseda pedstavenstva
FINEP Michal Kocián.
Novou etapu projektu Kaskády Bar-
randov IV tvoí jeden sestipodlazní
dm s celkovým poctem 63 byt. ,,Pro-
jekt je urcen pro siroké spektrum kli-
ent, kteí zde najdou byty velikostí od
47 m
2
az po 100 m
2
. Ceny byt zacínají
na 2,35 mil. vc. DPH. Zele bude tvoit
více nez 50 % celého prostoru," upes-
uje Michal Kocián. Soucástí domu
jsou krytá garázování stání. Ze zkuse-
ností pi prodeji byt z pedchozích
etap je pro lokalitu Barrandov výhodou
zejména výborná dostupnost mst-
ské hromadné dopravy (BUS 1 minuta
chze, tramvaj asi 3 minuty). V rámci
projektu vznikne i nová tramvajová za-
stávka. Majitelé byt a jejich rodinní
píslusníci se z domova do centra hlav-
ního msta dostanou bez problém do
30 minut ­ vozem nebo mstskou hro-
madnou dopravou (Smíchovské ná-
drazí do 15 minut, Václavské námstí
25 minut).
V bezprostední blízkosti objektu se na-
chází unikátní pírodní rezervace Pro-
kopské údolí, oblíbené výletní místo
Prazan, které je protkáno spoustou cyk-
lostezek a lesních cest. Maminky s dtmi
jist ocení nový aquapark, který je v do-
cházkové vzdálenosti, stejn jako mo-
derní poliklinika.
,,Je to lokalita, která je pes týden vý-
born dostupná do zamstnání, do
skoly nebo na úady, a o víkendu do-
pravn volná pro odjezd mimo msto
na vsechny svtové strany," dodává Mi-
chal Kocián. Z Barrandova je díky zpro-
voznnému Prazskému okruhu fl exibiln
mozné vyjet ve smru na ruzyské le-
tist, po D5 na Plze, k dálnici D1 na
Brno a dále po mstském okruhu na D11
do Hradce Králové nebo na Mladou Bo-
leslav.
Pedpokládaným termínem zahájení vý-
stavby je podzim 2012.