background image
Rezidence Jeseniova je moderní pro-
jekt, navrzený podle zásad ,,feng shui",
které akcentují harmonii zivota v sou-
ladu s okolním prostedím. Jiz dokon-
cený projekt nabízí moderní zpsob byd-
lení nejen mladým rodinám s dtmi, ale
i aktivním lidem, kteí chtjí zít v klidném
prostedí obklopeném pírodou a záro-
ve potebují mít na dosah vsechny vý-
hody velkomsta, protoze nechtjí trávit
cas nárocným dojízdním.
Komplex cty budov vyrostl pár minut
jízdy autem od centra msta, v míst bý-
valých vinic usedlosti Parukáka, tedy
za zády s jedním z nejvtsích prazských
park. K atraktivit lokality pispívají nejen
výhledy do zelen parku, ale ve vyssích
patrech i na Prazský hrad, Petín, Zizkov-
skou televizní vz a Vítkov.
Lokalita
Poloha projektu tzí z pímého sousedství
parku Parukáka , jenz býval vinicní used-
lostí a dnes je známým parkem o rozloze
tém 8 000 m
2
. Tímto klidovým územím
vede cyklostezka, naucná stezka a pro ro-
diny s dtmi jsou zde dv dtská hist.
Ve vyhledávané hospdce na nejvyssím
míst Parukáky, Vrchu sv. Kíze, kde byl
podle jedné z povstí zakopán legendární
Golem, si vychutnáte nádherný výhled na
Prahu. Vinohrady, Petín, Hradcany nebo
památník na Vítkov jsou odtud vidt jako
na dlani.
Pitom centrum msta je nadosah. Vác-
lavské námstí je odtud vzdálené pouhé
ctyi stanice tramvají. Nákupy i zábavu na-
jdete v obchodním centru Palác Flóra. Ke
sportování mzete vyuzít park Parukáka
nebo centrum Olsanka. Blízko je Diva-
dlo Járy Cimrmana, Palác Akropolis nebo
kino Aero. Mateská i základní skola jsou
vzdáleny jen pár krok, stejn jako dtský
sportovní klub nebo tenisová skola. Rezi-
dence Jeseniova poskytuje veskerý kom-
fort, který patí k modernímu bydlení.
Koncepce projektu
Rezidencní komplex se skládá ze cty by-
tových dom, které tvoí jednotný a har-
monicky komponovaný celek, a to i pes
fakt, ze kazdý bytový dm má unikátní p-
dorysné esení. Vnitní cást komplexu na-
bízí dv moderní bezpecné dtské hist
s houpackami, prolézackami a pískovis-
tm. Maximální pohodlí a bezpecí pro
malé dti nabízejí také pedzahrádky.
Celý komplex vnitního areálu je uzavený
pouze pro rezidenty, bez moznosti pí-
stupu siroké veejnosti, coz zajisuje oby-
vatelm dostatecné soukromí a bezpecí.
K tomuto pocitu také pispívá 24hodi-
nová centrální recepce, která nabízí oby-
vatelm nadstandardní sluzby a nechybí
ani monitorování kamerovým systémem.
Samozejmostí je dostatecné mnozství par-
kovacích stání pímo v podzemních prosto-
rách, kde se nachází 214 parkovacích míst.
Typy byt
Ve ctyech bytových domech je navrzeno
149 bytových jednotek o velikosti od 44
REZIDENCE JESENIOVA
Praha 3-Zizkov,
ulice Jeseniova
10 | Praha 3 | Projekty
DEVELOPER: SATPO Development, a. s. , Smíchov Gate, Plzeská 3217/16, 150 00 Praha 5
PRODEJCE: Prodejní centrum SATPO, Smíchov Gate, Plzeská 3217/16, 150 00 Praha 5
tel.: +420 296 336 900, zelená linka: 800 800 010 (CZ)
e-mail: info@satpo.cz , www.satpo.cz