background image
96 | Stavba
Usedlost u kaplicky
Ing. arch. Renata Rubesová
Hlavní cena BRICK AWARD
Dm roku 2012
Novostavba na míst pvodních
vesnických domk vnjsím výrazem
citliv reaguje na tradici, pitom je jasn
soudobá i klasicky jihoceská. Obytná
cást s pdorysem nepravidelného
T má logicky esenou dispozici,
dlenou na technické, spolecenské
a rodinné prostory s mozností vytváení
i samostatných bytových jednotek
v pípad promny uspoádání rodiny.
Celá usedlost s adou doprovodných
stavení vytváí i rzná pohodlná zákoutí.
Do samostatného kídla, vysunutého do
zahrady, je umístn hlavní obytný prostor
s pímým vstupem na terasu.
Rodinný dm v Drozdín
Ing. Robert Bravenec a Ing. arch. Jan Polách
Zvlástní ocenní
Velmi píjemný rodinný dm s jasným výrazem pohodlného zivota nevelké
rodiny s jednoduchou pehlednou dispozicí a prostorovým clenním.
Sympatické je propojení obytného interiéru s terasami a zahradou.