background image
200 | Zahrada
pozemku. V nízinách mají pstitelé snadnou situaci, mohou
zasadit v podstat cokoliv, ve vyssích a horských polohách
je lepsí se orientovat zejména na tesn, visn a peckoviny
obecn. Rozhodn se vyplatí sázka na slechtné odrdy
odolné vci chorobám (u jabloní a hrusní napíklad padlí,
strupovitost, monilióza, kaméncitost plod a podobn).
Respektovat je teba také tvar deviny: nízké zákrsky, ovocné
stny a ctvrtkmeny jsou lépe pístupné pro péci i sklize,
vyssí ovocné stromy potebují vtsí plochu.
Píprava se vyplatí
K zalození ovocné zahrady vedou dv cesty: svépomocí,
tedy s výzbrojí v podob adekvátních znalostí, potebného
náadí a pomcek, nebo s pispním zahradního architekta
ci zkuseného zahradníka. Kazdá ovocná devina ocení
individuální pístup: zatímco jablon a hrusn se ideáln
sázejí na podzim, teplomilné druhy náchylné k poskození
mrazem (broskvon, meruky s mlkými koeny) se lépe
ujímají na jae. Specifi cké pozadavky mají jednotlivé
druhy také na klimatické podmínky. Jablon a tesn
porostou v podstat kdekoliv, ovsem teba velmi citlivým
merukám a broskvoním se bez dostatecného pídlu
slunecních paprsk dait nebude. Vybrané místo by mlo být
v dostatecné vzdálenosti od sousedních pozemk, aby strom
v dosplosti nezasahoval do cizího teritoria a nevyvolával
zbytecné spory. Odstup mezi jednotlivými stromy by ml být
alespo 5 metr. Uzitková (ovocná) zahrada se samozejm
neobejde bez následné pravidelné péce, k níz vedle zálivky
patí rovnz sezónní postik proti skdcm a chorobám,
a pochopiteln také tvarování a ez.