background image
154 | Interiér
vseho druhu, je prbzný a nárocný proces vyzadující
nemalé teoretické znalosti. Bylo by chybou tuto otázku
podceovat. Ne vzdy si uvdomujeme, ze pejímání
nabízených vzor bydlení bez pochopení vlastních poteb
mze svým uzivatelm zpsobit i nemalé újmy na zdraví. Na
druhé stran nkdy ani to nejdrazsí bytové zaízení nemusí
být z hlediska lidského zdraví nejvhodnjsí.
Velký vliv na vznik zdravotních problém má i spatn
konstruovaný pracovní a odpocinkový nábytek, pípadn
pouzití nevhodných materiál a spatná ergonomie. Pro
navrhování nábytku jsou dlezité tyto rozmry: výska
tla, výska ocí pi stoji, výska ramen, výska lokte, síka
ramen, síka bok, výska tla nad sedadlem, výska ramen
nad sedadlem, výska lokte nad sedadlem, vzdálenost
hýzd-kolena, délka dolní cásti stehna, výska podkolenní
jamky, dále pak nkteré rozmry dosah, jako dosah
vzhru vestoje jednoruc a obouruc. Rzné nábytkáské
firmy z marketingových dvod s oblibou pouzívají
k oznacení svých výrobk termín ,,ergonomický". Pokud
tato vlastnost není dolozena atestem, jde o neoprávnné
jednání. Stejným zpsobem se zneuzívá oznacování
výrobk jako ortopedické ci zdravotní.
Spolupráce designér, nábytká, calouník,
dekoratér, ergonom a zdravotník mze pinést
výsledky v produkci zdravého nábytku, který nebude
ohrozovat vývoj populace.