background image
Uz ve IV. etap rozsáhlého projektu
výstavby Rezidencní ctvrti Botanica
zaadila spolecnost Skanska na nase
pomry vpravd revolucní novinku.
Vsechny rodinné domy byly osa-
zeny na svých stechách solárními pa-
nely. A v páté etap, kterou tvoí níz-
koenergetické bytové domy L a M,
v tomto trendu pokracuje.
Nové objekty jsou navrzeny v nízkoe-
nergetickém standardu Komfort Eko
(energetická nárocnost budovy ­ tída
B), coz znamená dkladné zateplení
obvodového plást objektu, kvalitní
okna a nainstalování solárních systém
pro ohev teplé uzitkové vody, které
pinásejí do domácnosti rocní úsporu
energií az 66 %. Na pilehlých pozem-
cích obou dom je naplánovaná insta-
lace podzemní nádrze pro zachycování
desových vod, které budou dále vyu-
zity pi zalévání zelen v okolí domu.
Motivacním faktorem pro koupi nemo-
vitosti je také skutecnost, ze byty v níz-
koenergetickém standardu Komfort
Eko se cenov pílis nelisí od byt ve
srovnatelném standardu bez ekologic-
kých technologií. Nejmensí byt 1 + kk
poídíte jiz od 1 969 440 Kc vc. DPH.
Nadstandardní úrove provedení byto-
vého objektu je umocována zasaze-
ním do zelen, která pechází v rozlehlý
pírodní a rekreacní park. Atrakti-
vitu lokality navíc znásobuje, ze rezi-
dencní domy jsou umístny sotva
5 az 10 minut chze od stanice metra
a v sousedství areálu se nachází ves-
kerá obcanská vybavenost.
Lokalita
Rezidencní ctvr Botanica se postupn
staví na zelené louce, v tsném soused-
ství lesa s rekreacními stezkami pro ak-
tivní odpocinek a mnoha romantickými
zákoutími. Projekt se nachází v blízkosti
pírodní památky Vidoule, Stolové hory
a pírodního parku Prokopské a Dalej-
ské údolí, který se jist stane oblíbeným
místem pro píjemné vycházky ci cyklo-
turistiku.
Jiz v rámci první fáze výstavby rezi-
dencní ctvrti zde byl vybudován bio-
koridor o rozloze zhruba 25 tisíc ctve-
recních metr. V blízké dob tu navíc
vznikne podle konceptu architekt ze
studia Czech Develop jedinecný park.
Jeho soucástí bude velké oplocené
sportovní hist s tribunou vyuzitelné
také pro divadelní pedstavení, ote-
vená odpocinková zóna umozující
pikniky v tráv, hraní petanque anebo
házení frisbee. V centru parku je navr-
zeno kruhové námstícko se sochami,
za ním labyrint strom a bylinkových
záhon oznacených cedulkami. Na vý-
chodním konci celého území bude dt-
ské hist.
Krom krásné pírody jsou na do-
sah ruky i nákupní centra, skoly a dalsí
REZIDENCNÍ CTVR BOTANICA­V. ETAPA
Praha 5 -Jinonice,
ulice Pekaská
30 | Praha 5 | Projekty
INVESTOR: Skanska a. s., Centrum Opatov I, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4-Chodov
PRODEJCE: Realitní kancelá Skanska, Wiehlv dm, Vodickova 40, 110 00 Praha 1
tel.: +420 296 331 611, fax: +420 296 331 628, gsm: 737 900 000
e-mail: info@skanskareality.cz, www.skanska.cz/reality
Bytový dm L je navrzen v nízkoenergetickém standardu Komfort Eko