background image
134 | Interiér
Píplatek za zakázkovou ,,kuchyni sn" se rozhodn vrátí v její
stoprocentní funkcnosti, zatímco napohled levnjsí kuchyni
mzete ve fi nále vyuzívat pouze cástecn.
Dobrý dodavatel je základ
Nová kuchyn, speciáln pokud ji necháváme vyrobit na míru,
pedstavuje nemalou investici. Proto je nanejvýs dlezité na-
jít spolehlivou realizacní fi rmu, kvalitu jejíz práce si mzete na
vlastní oci a pohmat ovit a vyzkouset. Jistým znakem kva-
lity je také síe nabízeného sortimentu, délka psobení na
trhu a rozsah poskytovaného servisu. Vodítkem mze být také
ochota vyslechnou si pozadavky a snaha maximáln je splnit.
Bez toho, aby se zákazník cítil tlacen k fi remním pedstavám,
za nimiz mohou stát jak eventuální skladové zásoby, tak pro-
vázanost na urcité dodavatele materiál a zaízení napíklad
v podob spotebic. Pípustné jsou pouze kvalifi kované ko-
rekce v duchu trend a hlavn praktických zkuseností, jichz
odborníci a realizátoi mají samozejm spoustu. Neoceni-
telné jsou urcit rady napíklad v oblasti ergonomie, s níz nor-
mální clovk pichází do styku málokdy, odborné znalosti také
pomohou rozsifrovat vlastnosti a vhodnost urcitých materiál
s ohledem na frekvenci vyuzívání kuchyn a kulináské pre-
ference majitel. Na skodu není ani odborný exkurz do no-
vých technologií, které se vyvíjejí velmi rychle a není v silách