background image
Akademie vd v Kalifornii od Renza Piana
98 | Stavba
A není to jen setrnost k zivotnímu prostedí, ale rovnz úspora
místa ­ obytného nebo mstského, rozpoctu ci provozních
náklad... na mnoha projektech je patrné, ze své uzivatele
ci návstvníky ucí zít v dobrovolné skromnosti. Setrný pístup,
který se nevylucuje s komfortem, se uz pln zavedl ve vsech
stylech a formách architektury.
Ti rzné smry
Ekologickými principy se honosí bezpocet rodinných dom
i veejných staveb od Alp po fi nský venkov. Za zmínku stojí
inteligentní zelená fasáda domu pro umlecké centrum
v Sao Paulu, za jejíz pozoruhodný návrh obdrzel pedloni
Setrné ­ jedno urcující slovo pro zhruba osm
desítek architektonických projekt ve stadiu
realizací i návrh, které se pedstavily v rámci
výstavy Green Architecture II. Práv setrnost
je jejich spojujícím clánkem bez ohledu na zemi
vzniku, velikost, rozpocet nebo funkci. Druhé
pokracování velmi úspsného projektu, který
iniciuje Galerie Jaroslava Fragnera, perostlo
v sérii celorocních akcí.
Invaze
zelené
architektury
pokracuje