background image
Praha 9-Prosek, ulice Lovosická
FINEP ZAHÁJIL PRODEJ DALSÍ ETAPY BYTOVÉHO PARKU PROSEK
Novinky
www.novebydleni.cz | 71
Praha, 5. 1. 2012 · Po úspsné kolau-
daci ctvrté etapy Nové Harfy ve Vysoca-
nech zkolaudovala developerská spolec-
nost FINEP také druhou etapu projektu
Bytový Park Prosek na Proseku a zahá-
jila prodej etapy nové. Dvodem spus-
tní prodeje nové etapy je tém abso-
lutní vyprodání vsech byt na Proseku,
o které se ped práv uplynulým kon-
cem roku zvedl nebývalý zájem.
FINEP pocátkem prosince zkolaudoval
138 nových byt druhé etapy bytové vý-
stavby na Proseku. Stavba, která trvala
16 msíc, tak prokázala, ze FINEP do-
káze dodrzet svj závazek vci novým
majitelm byt, kteí se sem budou moci
na jae roku 2012 nasthovat. Zvýsený
zájem klient o nové byty v této loka-
lit piml developera k zahájení prodeje
dalsích 93 byt.
,,Vzhledem k velkému zájmu klient
o tento projekt jsme se rozhodli oka-
mzit spustit prodej dalsí, v poadí jiz
4. etapy bytové výstavby v této lokalit,"
sdlil Michal Kocián, pedseda pedsta-
venstva FINEP HOLDING, SE.
FINEP doposud vystavl na Proseku ve
dvou etapách na 450 nových byt. Dal-
sích 155 byt, které jsou aktuáln v pro-
deji, zde vznikne v následujících tech
letech.
Ve ctvrté etap projektu Bytový Park Pro-
sek vznikne 93 nových byt v dispozi-
cích 1 + kk od 27 m
2
az po prostornjsí
4 + kk do 100 m
2
. Ceny byt zacínají na
1,47 mil. Kc.
,,Reagujeme tím na sílící poptávku kli-
ent po rezidencních projektech, které
splují jejich klícová kritéria, a uz jde
o kvalitní stavbu a okolí, vhodné dis-
pozicní esení byt a psí dosah MHD.
Konkrétn u Proseka, kde cesta do cen-
tra Prahy trvá pouhých 15 minut, je do-
prava jednou z klícových pedností," do-
dal Kocián.
Prosek je také první lokalitou, kde FINEP
v roce 2011 zahájil ve spolupráci se Sta-
vebním bytovým druzstvem Praha prodej
nových druzstevních byt. Pro Bytové
druzstvo Habr FINEP vystaví v následují-
cích dvou letech celkem 62 druzstevních
byt, ze kterých je jiz 60 % prodáno ci re-
zervováno.