background image
Obytný soubor Na Panenské je svým
rozsahem v soucasnosti jedním z nejvý-
znamnjsích projekt bytové výstavby
v oblasti severozápadní cásti Prahy.
Obytný komplex nabízí moderní byd-
lení ve velmi zádané lokalit s vybudo-
vanou kvalitní obcanskou vybaveností
a oceovanou kvalitou jejího bezpro-
stedního okolí.
Lokalita
Poloha realizované výstavby má blízko
k nedaleké národní kulturní památce
Levý Hradec, kam je to deset mi-
nut chze. Jen dalsích pt minut stací
k místu, kde se nachází pírodní re-
zervace Tiché údolí a Kozí hbety, na
které navazuje chránná krajinná ob-
last Roztocký háj. Pívozem pes Vltavu
je snadno dostupná Prazské zoologická
zahrada a Botanická zahrada v Troji.
Velmi dobrá je dostupnost do hlavního
msta. Osobním autem trvá cesta do
Dejvic do 14 minut. Dopravní spojení
zajisují autobusy MHD k zastávce me-
tra Dejvická (trasa A), ve spicce v inter-
valu kazdých 8 minut. Dalsí variantou
jsou vlaky CD do Libn nebo az na Ma-
sarykovo nádrazí k zastávce metra Ná-
mstí Republiky (trasa B) s dobou ces-
tování asi 21 minut (ve spicce interval
kazdých 30 minut).
Dalsím pozitivem Roztok je existující
infrastruktura. V míst je kompletní sí
obchod vcetn supermarket (Tesco
v bezprostední blízkosti obytného sou-
boru) a vsechny základní sluzby ­ ma-
teské skoly a základní skola, posta,
pobocky Ceské spoitelny, Komercní
banky a pojisovny Kooperativa, tech-
nické sluzby, zahradnictví, restaurace,
autoservisy, stavebniny i základní um-
lecká skola.
Koncepce projektu
Výstavba obytných dom je rozd-
lena do nkolika etap, které se ca-
sov prolínají. V nabídce je ada rz-
ných typ byt a dom vc. rodinných
dom individuálních, které jsou pro-
jektovány na zakázku podle pání kli-
enta. Rozestavná I. etapa zahrnuje
výstavbu bytových dom (F15-F18),
individuálních dvojdom (C1-C4)
a dom s oznacením D01-D14, ado-
vých dom (A22-A25) a dvojdom
(B13-B20). Dokoncení této etapy se
pedpokládá v cervnu 2012 (u poz-
dji zahájených objekt zhruba 12
­ 15 msíc od zahájení). II. etapa ob-
sahuje viladomy (E01-F05), adové
domy (A01-21), dvojdomy (B01-B12)
a bytové domy (F11-F14, asi 50 byt),
L01-L04 a K01-K04 se 150 byty). Po-
dle zájmu klient bude mozno vý-
stavbu bytových dom dlit podle po-
teby. K dokoncení II. etapy by mlo
dojít do konce roku 2013. III. etapa
bude zahájena v roce 2013 ­ 2015.
Pjde o 110 byt (F01 ­ F10). Do-
BYTOVÉ DOMY NA PANENSKÉ
Praha 6 a okolí,
Roztoky u Prahy
42 | Praha 6 a okolí | Projekty
DEVELOPER: TALORA a.s.
GENERÁLNÍ PARTNER: Bláha, s. r. o.
tel.: + 420 220 311 611, + 420 602 224 400, e-mail: info@blahasro.cz, info@napananske.cz
www.blahasro.cz, www.napanenske.cz