background image
Stacionární kondenzacní centrála CGS,
nástnný kondenzacní kotel CGB a nástnná kondenzacní centrála CGW
118 | Prezentace
Zabezpecit pro domácnost vytápní a teplou vodu
tak, abyste se cítili píjemn a soucasn usetili
peníze, není vbec jednoduché! Jedním z esení
je spojení kondenzacního kotle se solárním
systémem nmecké znacky Wolf.
Tato kombinace je ideálním komplexním esením vytápní
a zabezpecení ohevu vody. Systémová propojení od
jednoho výrobce zarucují bezproblémovou spolupráci
regulace kondenzacního kotle se solárním systémem.
Tím je zabezpeceno maximální vyuzití slunecní energie,
pohodlí, komfort a také snízení fi nancních náklad. Spojení
kondenzacního kotle se solárním systémem Wolf je skutecn
výhodné! V lét, kdy je dostatek slunce, funguje solární zaízení,
které zabezpecuje ohev vody. Kdyz je slunce nedostatek,
pomáhá s ohevem vody kondenzacní kotel, který bhem
chladného pocasí zabezpecí i vytápní objektu.
Spickové kondenzacní kotle ­ to je Wolf!
Kondenzacní kotle Wolf jsou urceny nejen do rodinných
a obytných dom, ale také pro nejnárocnejsí zákazníky
se specifickými pozadavky. Proto v nabídce najdete kotle
s výkonem od 11 kW do unikátních 1250 kW. Pro rodinnou
výstavbu jsou v nabídce nástnné kotle Wolf CGB. Jsou
nejvhodnjsí pro nízkoteplotní vytápcí systémy, pípadn
pro pípravu teplé vody. Modulovaný hoák se vyznacuje
nízkou hlucností a extrémn nízkými hodnotami skodlivin.
I proto byla tomuto kotli udlena ekologická známka
Modrý andl (Der Blaue Engel). Kondenzacní centrály
Wolf CGW a CGS mají integrovaný vrstvený zásobník
teplé vody, kterou ohívá a optimáln zhora vrství samotný
kotel. Centrála CGW se montuje na stnu, centrála CGS je
stacionární.
Jedna z nejvýznamnjsích pedností kondenzacních kotl
Wolf sp o cívá v univerzálním ovládacím mo dulu BM,
který zabezpecuje dostatek tepla i teplé vody. Ovládací
modul BM se vyuzívá k ízení kotl, solárního systému
s doplkovým solárním modulem a také k ízení tepelných
cerpadel jako soucást manazeru tepelného cerpadla.
U z i v a t e l t a k z í s k á v á v ý h o d u j e d n o h o u n i v e r z á l n í h o
a komplexního regulátoru, který plynule mní výkon
vytápní podle vnjsí teploty.
Wolf ­ inteligentní solární systém
Ploché kolektory Wolf TopSon F3-1/ F3-Q, mají 3,2 mm silné
bezpecnostní sklo, které dokáze udrzet více nez 120 kg zátz
a spolehliv odolá nepíznivým povtrnostním podmínkám.
Na rozdíl od trubicového typu slunecního kolektoru je sklo
matné, aby odrázelo co nejmén svtla a dokázalo tak lépe
zuzitkovat slunecní energii. Konstrukce trubicových kolektor
Wolf CRK je podobná termosce. Nevznikají zde tém zádné
tepelné ztráty zptným prostupem tepla do prostoru. Trubice
jsou vyrobeny z borosilikátového skla, které je odolné proti
Stacionární kondenzacní ce
S
i á í k
d
c
kompaktní esení pro kazdý dm
entrála CGS
ní ce
í
t ál
CGS
Plochý solární kolektor TopSon F3-1