background image
www.novebydleni.cz | 53
Novinky
Praha 8 a okolí, Sedlec u Líbeznic
NOVÝ SEDLEC ­ DALSÍ NÍZKOENERGETICKÉ DOMY ZKOLAUDOVÁNY
Praha, 28. 2. 2012 · V rámci druhé
etapy výstavby bude letos na jae zko-
laudováno 11 dvoupodlazních rodin-
ných dom v dispozicích 4 + kk a 5 + kk
s garází nebo parkovacím stáním a za-
hradou. Projekt Nový Sedlec se na-
chází dva kilometry od severní hra-
nice Prahy v obci Sedlec u Líbeznic a je
stejn jako jiné projekty spolecnosti
Konhefr nízkoenergetický.
Spolecnost Konhefr zacala s výstavbou
nízkoenergetických dom jest v dob,
kdy úsporné bydlení v CR platilo za vý-
jimku. Dnes se jiz stávají nízkoenerge-
tické domy standardem a spolecnost
Konhefr zúrocuje své letité zkusenosti
s jejich stavbou. U pasivních a nízko-
energetických dom je totiz více nez
jinde nutné kvalitní provedení stavby,
tak aby dm mohl plnit svou funkci.
O oblib nízkoenergetických dom
svdcí i fakt, ze polovina dom z druhé
etapy projektu Nový Sedlec byla pro-
dána uz ve fázi hrubé stavby.
,,Vsechny nase domy získaly prkaz
energetické nárocnosti budovy tídy A,
tedy nejvyssí moznou známku úspor-
nosti," íká Jan Konhefr, majitel spolec-
nosti Konhefr. ,,Zájemcm o vlastní byd-
lení jsme nabídli nejen komfortní domy,
ale také bydlení, které jim svým provo-
zem výrazn ulehcí jeho fi nancování,"
dodává.
Ve standardním vybavení domy projektu
Nový Sedlec disponují tepelným cerpa-
dlem, ekvitermní regulací teploty, reku-
perací vzduchu, kvalitní izolací, trojitými
skly a podlahovým topením. Soucinností
tchto technologií dosahuje domácnost
výrazných energetických úspor, je mén
nárocná na bznou údrzbu a má zdra-
vjsí vnitní prostedí.
Rekuperace vzduchu, tedy systém íze-
ného vtrání, kdy je odpadní teplo z do-
mácnosti zptn vyuzíváno k ohívání
cerstvého vzduchu vhánného do ob-
jektu, zajisuje vedle úspor energie také
stálou výmnu vzduchu v dom a udr-
zuje tak zdravé vnitní prostedí. Reku-
perace eliminuje negativní jevy, jakými
jsou zvýsená koncentrace oxidu uhlici-
tého, který zpsobuje únavu, zvýsený
výskyt alergen, vlhkosti, plísní ci roz-
toc. Systém také zbavuje domácnost
nezádoucích pach.
Podstatou ekvitermní regulace teploty
v místnosti je regulace topné vody v zá-
vislosti na venkovní teplot. Platí u ní
princip, ze cím nizsí je venkovní tep-
lota, tím více ohíváme topnou vodu a
naopak. V loznicích, dtských pokojích
a pracovnách lze teplotu regulovat také
individuáln.
Dispozicní esení místností projektu
Nový Sedlec se podizuje vysokému
obytnému standardu. Obytné místnosti
jsou orientovány na proslunný jih, za-
tímco obsluzné prostory jsou umístny
pi severní stran objektu nebo v cen-
tru celé dispozice. Nový Sedlec na-
bídne rodinné domy s obytnou plochou
od 122 m
2
do 180 m
2
a s pozemky od
376 do 866 m
2
. Msícní náklady na pro-
voz topení, ohev uzitkové vody a reku-
peraci se napíklad u rodinného domu
o výme 122 m
2
pohybují pouze kolem
1 150 Kc.