background image
Ojedinlý projekt rodinných dom stav-
ných ve staletím proveném a nadcaso-
vém viktoriánském slohu vstoupil v Dob-
ejovicích, v lokalit nazvané Mlýnský
rybník, do své druhé etapy výstavbou dal-
sích 17 dom. Pílezitost tak mají ti, na
které se pi první etap nedostalo, protoze
byla vyprodána jiz na pocátku realizace!
Nutno podotknout, ze krom toho, ze
takto postavené domy neztrácejí casem
nic na své hodnot a dokonce se i casem
zhodnocují, coz znamená, ze jsou výtec-
nou investicí, nejsou nijak drazsí nez
obdobn dnes modern stavné domy
a pi pouzití klasických a prvotídních
stavebních materiál a technologií jsou
s nimi cenov pln srovnatelné.
K jejich oblib pispívá i pímstská loka-
lita evokující svým charakterem atmo-
sféru anglického venkova, i kdyz se tu
jedná o typicky ceskou obec nacházející
se nedaleko Prhonického parku a vyzna-
cující se dobrou obcanskou vybaveností
a výbornou dopravní dostupností.
Lokalita
Dobejovice jsou pvabnou obcí se zná-
mým zámeckem, kempem, sportovis-
tm a základním zázemím obchod.
Za ostatní nezbytnou obcanskou vyba-
veností (základní skola, posta, zdra-
votní stedisko) je teba míit do blíz-
kých Prhonic a Cestlic, kde se krom
zámku a mnozství atraktivních hotýlk
a útulných restaurací nachází také známé
megacentrum supermarket a dalsích
sluzeb ci zábavních podnik. Jeho sou-
cástí je i atraktivní aquapark.
Velkou pedností Dobejovic je jejich
výtecná dopravní dostupnost, a to
hlavn díky nedaleké silnici spojující
ícany s Jesenicí, která protíná jede-
náctý kilometr dálnice D1, odkud se lze
autem velmi rychle dopravit do centra
metropole. Cesta do stedu metropole
trvá mimo dopravní spicku zhruba 20
minut. Z hlediska mstské hromadné
dopravy je výhodné i pomrn rychlé
spojení dvma autobusovými linkami
c. 328 a c. 363 ke stanici metra trasy C
Opatov.
Nejvtsím pozitivem Dobejovic je vsak
bezesporu blízkost velkých zelených
ploch, a uz kultivovaného Prhonického
parku, ci nefalsované pírody zacínajících
les za Jesenicí, kde je mozné k aktiv-
nímu odpocinku vyuzít krom procház-
kových tras i rozsáhlé sít cyklostezek.
Koncepce projektu
Obytný soubor tvoí ve II. etap 17 ro-
dinných dom, z nichz je 11 umístno
na pozemcích jako solitéry a zbývajících
6 dom je uspoádáno do tí dvojdom.
Jejich na ceské pomry výjimecná archi-
tektura vyuzívá tradicní prvky viktori-
ánského slohu, kterým se v Anglii staví
jiz nkolik set let, a který mzeme na-
jít i jinde v Evrop (zejména Holandsko
a Breta ve Francii), v Americe a v Aus-
trálii. Významným aspektem architektury
tchto dom je fakt, ze nepodléhají mód-
nosti zjevu a casem tak neztrácejí na své
kráse a jako investice na své hodnot.
OBYTNÝ SOUBOR MLÝNSKÝ RYBNÍK ­ II. ET.
Praha 4 a okolí,
Dobejovice
18 | Praha 4 a okolí | Projekty
INVESTOR A PRODEJCE: Dobejovice Invest, s. r. o., Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle
tel./fax: +420 241 742 654, INFO linka: +420 725 546 965, e-mail: j.glajch@sig.cz, www.sig.cz
Druhá etapa výstavby projektu Mlýnský rybník zahrnuje 17 rodinných dom postavených ve viktoriánském slohu