background image
Praha 3-Zizkov, ulice U Staré cihelny
KOTI VICTORIA: BEZBARIÉROVÉ I STARTOVACÍ BYDLENÍ
Novinky
www.novebydleni.cz | 15
Praha, 15. 3. 2012 · Spolecnost YIT Stavo zahájila výstavbu
dalsího svého prazského projektu ­ KOTI Victoria. Komor-
ním projektem s pouhými ptadvaceti bytovými jednotkami
reaguje na nedostatecnou nabídku bezbariérového bydlení
na ceském trhu. Zámrem developera je rovnz vyplnit me-
zeru v segmentu tzv. startovacího bydlení.
KOTI Victoria vychází stejn jako pedchozí projekty spo-
lecnosti YIT Stavo ze zásad kvalitního fi nského bydlení. D-
raz je kladen na pírodní materiály, propracované dispozice
a setrnost k zivotnímu prostedí. Projekt se vsak klasické re-
zidencní výstavb vymyká i svým pojetím. ,,Na prazském trhu
je nepeberné mnozství nových byt a dom v rozlicných ce-
nových relacích. Co vsak zcela chybí, je nové a kvalitní byd-
lení pro handicapované spoluobcany. Velké mezery jsou rov-
nz v nabídce tzv. startovacího bydlení. Rozhodli jsme se na
tuto situaci reagovat a oba typy bydlení spojit dohromady
v projektu KOTI Victoria," íká Vladimír Dvoák, jednatel a vý-
konný editel YIT Stavo.
Vybrané byty je proto mozné na základ pozadavku klienta
zdarma dovybavit a upravit nap. pro vozíckáe. Ackoliv jde
o standardní bytový dm, bylo jiz v návrzích pocítáno s po-
tebným prostorem v koupelnách i dalsích místnostech tak,
aby mohly být v pípad pání zákazníka jednoduse upraveny
a dovybaveny. Bezbariérový bude rovnz vjezd do objektu
pímo z chodníku. Mladým lidem, kteí hledají své první by-
dlení, zase vychází developer vstíc velikostmi a dispozicemi
byt, které nabízí.
Vsech ptadvacet plánovaných jednotek bude rozmrov
spíse mensích, v oblíbených dispozicích od 1 + kk po 3 + kk.
Vtsina vsak v nejzádanjsí kategorii 2 + kk. Velikosti byt za-
cínají na 37 m˛, nejvtsí mají 76 m˛. Samozejmostí je moz-
nost spojení byt a úprav dispozice podle pání klienta
a mohou tedy vzniknout i byty 4 + kk. Bytový dm má ctyi
nadzemní a jedno podzemní podlazí. Byty s balkony a arkýi
jsou situovány do druhého az ctvrtého podlazí. V podzemí
a v prvním pate budou spolecné a technické prostory a krytá
parkovací stání ­ pocítáno je i s místy pro parkování návstv.
Projekt KOTI Victoria vyrstá na rozhraní Malesic v ulici
U Staré cihelny. Lokalita je známá svou dobrou dopravní do-
stupností, adou sluzeb a veskerou obcanskou vybaveností.
V blízkosti objektu jsou mateské, základní i stední skoly. Ne-
daleko je rovnz posta, obchody a dv zdravotní stediska.
V okolí nechybí ani zele, kterou nabízejí Malesický park a Zi-
dovské pece.
Výstavba byla zahájena v únoru letosního roku, dokoncena
by mla být jest letos v prosinci.