background image
Podlahové vytápní
je dnes standardem
Topné kabely
Topné rohoze
Regulace
PRODUCT BY EKOTERM
EKOTERM s.r.o.
Blohorská 167/164, 169 00, Praha 6 ­ Malý Bevnov, CR
Tel.: 235 300 840 / www.topenipraha.cz / e-shop: www.ekotermpraha.cz
Elektrické podlahové vytápní je velice
úsporné. Usetíte cca. 20% - 30% náklad na
vytápní oproti radiátorm, nebo konvekto-
rm, a cca. 50% - 70% poizovací ceny nap.
tepelného cerpadla, nebo vodního podlaho-
vého vytápní. Navíc nepotebujete nic víc, nez
pívod elektrické energie, který v objektu stejn
máte (nepotebujete zádné velké a hlucné te-
pelné cerpadlo, zádný kotel se slozitou regu-
lací, zádný sklad paliva, pelet, nebo deva,...).
Elektrické podlahové vytápní nepotebuje
zádné pravidelné revize ani údrzbu. Zivotnost
topných kabel a topných rohozí, které se k vy-
tápní pouzívají, je srovnatelná s zivotností
stavby (100 let).
Ruku na srdce ­ jiz tyto výhody by Vás mohly
pesvdcit, ale mzeme jít jest dále. Elektrické
podlahové vytápní pracuje na principu níz-
koteplotního zdroje tepla, takze potebný vý-
kon je rozlozen do celé plochy podlahy a ta
píjemn heje ( rozdíl mezi podlahovou a pro-
storovou teplotou je cca. 1- 2°C ). Napíklad
chcete-li mít v pokoji 22°C, bude podlaha udr-
zovat teplotu na 24°C. Nedochází tedy k pe-
palování a víení prachu jako u vysokoteplot-
ních zdroj vytápní napíklad radiátor, nebo
klimatizací. Proto je vytápní topnými kabely
vhodné pro alergiky nebo malé dti.
Jste svobodní.
Dalsí výhodou je naprostá svoboda a nezávis-
lost, tedy to, ze kazdou místnost mzete ídit
individuáln. Díky pesné regulaci (termosta-
tm) mzete mít v kazdé místnosti jinou tep-
lotu i casový rezim. Kteroukoli místnost m-
zete zapnout nebo vypnout, bez toho, abyste
museli zapínat celý topný systém jako je tomu
teba u vytápní s kotlem nebo cerpadlem. Za-
pnete si jen to, co potebujete. I to setí pro-
vozní náklady.
Na koho se obrátit?
Je velice dlezité zvolit kvalitní materiály a spo-
lehlivou, profesionální fi rmu s dostatkem zku-
seností z bezpoctu montází a to jiz od roku
1973. Mzeme doporucit fi rmu EKOTERM.