background image
Casy, kdy zahradu hyzdily reklamní slunecníky, které nejenze byly
tzké na manipulaci, ale mnohdy vbec neplnily svoji úlohu ­ stí-
nní, jsou, doufejme, ty tam. V dnesní dob si mzete vybrat z celé
ady cenov dostupných moderních venkovních stínících systém,
které budou pesn odpovídat vasim pozadavkm.
Na velikosti zálezí
,,Jeden z faktor pro správný výbr slunecní plachty je velikost plo-
chy, kterou chcete zakrýt," uvádí Jií Brendl ze spolecnosti BARTH
produkt, která se zabývá dovozem a montázemi stínících systém
a dodává:,,Moderní systémy jsou dostupné tém v jakékoliv veli-
kosti ­ od zastínní jednoho lehátka az po velké plachty, které na-
víc mzete libovoln kombinovat. Díky polohovatelným sloupkm,
na které plachtu ci slunecník jednoduse upevníme, lze docílit pes-
ného zamení stínu v závislosti na poloze slunce. Pi zmn pocasí
je pak velmi snadné plachtu svinout."
Snadno a rychle
Upevnní, rozvinutí a následné svinutí stínících systém je dnes
otázkou nkolika minut. Moderní slunecníky dnes mzeme upevnit
jak klasicky na zem, tak i na stnu. ,,Výhodou je, ze ramena, která
slunecníky drzí, jsou díky kloubu umístnému uprosted polohova-
telná. Mzete je tak velmi snadno nasmrovat tam, kam zrovna po-
tebujete. Nkteré modely pak mají dokonce tlacítka, díky kterým
je mzete naklánt do pozadované polohy" komentuje Jií Brendl
a dodává: ,,Co se týce skladovatelnosti, destníky mzete zavít jed-
noduse sundáním z drzáku a zavením nebo zavením pímo na ra-
meni a zapnutím do speciálního krytu."
Retro nebo moderna
Výbr rzných tvar je pak jiz otázkou vkusu. V rámci nabídky se
objevují jak takzvané retro soustavy v podob slunecník ci dest-
ník, tak vysoce moderní plachty sité na míru. Tyto plachty ve tva-
rech trojúhelník, ctverc ci ptiúhelník se dají navzájem kombi-
novat, díky cemuz mzete dodat vasí zahrad ci terase umlecký
rozmr. Takto esené kombinace jsou pevázn urceny pro zastí-
nní vtsí plochy, napíklad pro zahradní grilovací kout ci terasu. Pro
zastínní lehátka u bazénu pak mzete zvolit slunecník ve tvaru
listu. ,,Je to velmi elegantní esení, které nabízí snadnou manipu-
laci. Plachtu jednoduse natocíte tak, jak potebujete," popisuje Jií
Brendl. Svou roli pi výbru hraje samozejm i barva samotného stí-
nidla. ,,Dnes je jiz na trhu velká skála barev, takze si vybere opravdu
kazdý. Výsledkem je pak dokonalé sladní stínícího systému s vasím
exteriérem," dodává Jií Brendl.
BARTH produkt s. r. o.
Tigridova 4, 140 00 Praha 4-Michle
Tel./Fax.: 244 403 365, 603 553 557
E-mail: brendl@bpcz.cz
www.bpcz.cz
Také se uz nemzete dockat, az odlozíte zimní kabát a budete si uzívat letní pohody a vseho, co k tomu
patí? Letní grilování, relax u bazénu ci posezení s páteli na zahrad vsak mze zarucen zkazit vcné
hledání vhodného stinného místa, protoze vás slunecník je pílis malý nebo ho zkrátka nemzete nasta-
vit tak, jak byste potebovali. Proto je nejvyssí cas zamyslet se nad vhodným stínícím systémem, který vám
nejen poskytne úkryt ped pímým sluncem, ale bude také ozdobou vasí zahrady ci terasy.
Stínící plachty
na míru