background image
132 | Interiér
Práv proto nkteí výrobci nabízejí moznost atypické
zakázky na míru. Tímto zpsobem je totiz mozné optimáln
vyuzít veskerý prostor, který je k dispozici, speciáln
v nestandardních pdorysech a dispozicích, napíklad
podkrovních byt. Vysokou variabilitu, a tím i originalitu
zajisuje dostupný sortiment materiál, povrchových úprav,
barev a prvk vcetn nadstandardních doplk, z nichz lze
fi nální vybavení sestavit. Je vsak pravdou, ze dodávka vcetn
objednávky, zamení a montáze obvykle trvá trochu déle.
Za kuchyni zcela v duchu osobních pedstav a preferencí
je samozejm casto nutné také více zaplatit, rozdíl oproti
,,sériové" výrob vsak nemusí být vzdy tak významný.
Sortiment nasich kuchyských studií je velmi
bohatý, pesto se mze stát, ze si nárocný kli-
ent z bzné sériové nabídky nevybere. Ne-
jen proto, ze mze mít rozdílné pedstavy, ale
teba i kvli výsce podstavy, která nezapadá do
obvyklého prmru, nebo z dvodu zdravot-
ního postizení.
KUCHYN
na míru