background image
Praha8-Palmovka, ulice V Mezihoí
DEVELOPERSKÁ SPOLECNOST ORCO ZACNE STAVT V MEZIHOÍ
Novinky
www.novebydleni.cz | 51
Praha, 24. 1. 2012 · Developerská spo-
lecnost Orco plánuje zacátkem dubna
letosního roku zacít s výstavbou nového
rezidencního projektu v Mezihoí. Jedná
se o poloatriový bytový dm o tech
vchodech, ve kterém se bude nacházet
142 byt.
Díky promyslenému konceptu se pro-
jekt V Mezihoí stane píjemným místem
k bydlení. ,,Nasím zámrem bylo vytvoit
kvalitní a atraktivní bydlení, které za stej-
nou cenu nabídne klientm vyssí stan-
dard nez vtsina srovnatelných projekt
v Praze," sdlil k projektu Jaroslav Zizka,
editel prodeje spolecnosti Orco. ,,Pro-
jektu V Mezihoí jsme vnovali znacnou
péci. Kladli jsme draz na kvalitu, zivotní
harmonii, komfort, prostor a pírodu. V-
íme, ze klienti také ocení systém klient-
ských zmn, který rozhodn není stan-
dardní," ekl Jaroslav Zizka.
Bytový dm V Mezihoí je situován do
klidné stejnojmenné ulice v blízkosti sta-
nice metra Palmovka. V této oblasti na-
jdeme velké mnozství skol, sirokou skálu
obchod, sluzeb a restaurací a také ven-
kovních i vnitních sportovis. Stanice
metra Palmovka i zastávky tramvají se
nacházejí ve vzdálenosti piblizn pti
minut chze. Samotné centrum Prahy
dlí od projektu V Mezihoí ctyi stanice
metra.
Budoucí majitelé mohou vybírat z byt
typ 1 + kk az 4 + kk ve velikostech od ne-
celých 30 m
2
po více nez 92 m
2
. Ke ka-
zdému bytu nálezí balkon, terasa nebo
pízemní zahrádka. Nejvtsí stesní te-
rasy dosahují velikosti více nez 100 m
2
.
V podzemních podlazích projektu jsou
majitelm byt k dispozici garázová stání
a sklepy. Vstupy do budovy jsou bezbari-
érové. Návstvám jsou urcena parkovací
stání v ulici V Mezihoí.
Architektonický návrh byl vytvoen tak,
aby pro nové obyvatele projektu zajistil
dostatek soukromí, klidu a zelen. Polo-
atriový objekt se temi vstupy zámrn
kopíruje tvar protilehlého zalesnného
valu, jenz projekt obklopuje a chrání ze
tí stran od jihovýchodu na západ. Tvar
budovy umoznil vznik na jih orientova-
ného venkovního atria urceného pro
odpocinek a setkávání rezident pro-
jektu. V zeleni zde nalezneme odpocin-
kové zóny vcetn vodních ploch, hra-
cího koutku pro dti a venkovní kuchyn
s grilem.
Mimoádnou péci vnoval developer
také systému klientských zmn. Za stan-
dardní ceny bez píplatku mohou kli-
enti volit mezi ctymi barevnostními va-
riantami. Klientské zmny za píplatek
jsou rozdleny do cty kategorií. Klienti
si tak budou moci dotvoit domov po-
dle svých mozností a pedstav. Nejná-
rocnjsí zákazníci si mohou zvolit kom-
plexní variantu zmn, kdy developer
umozuje sloucit dva i více byt s ná-
slednými úpravami dispozic i velikostí
teras, které konkrétním bytm nálezejí.
Individuální pístup pi celkové realizaci
bytu od návrhu az po jeho úplné dokon-
cení mohou majitelé bytu svit spolu-
pracujícímu architektonickému a interié-
rovému studiu AI-DESIGN.
Dokoncení projektu se pedpokládá na
jae roku 2014.